Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen společnosti Brück AM spol. s r. o. Zámrsk, jako provozovateli webového portálu stabilniprace.cz a jako zadavateli pracovní pozice, na kterou odpovídám. Souhlas uděluji pro účely evidence mé osoby v databázi možných uchazečů o zaměstnání u zadavatele (provozovatele). Souhlas uděluji na dobu 24 kalendářních měsíců ode dne odeslání osobních údajů mojí osobou. Jsem si vědom(a) toho, že udělení souhlasu je dobrovolné a mohu jej kdykoliv odvolat.

Beru na vědomí, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mě zpracovávány. Pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu

- požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení

- požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.