Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání v obchodní společnosti BOHEMIA RINGS AM spol. s r. o.

Základní informace a práva uchazeče

Obchodní společnost BOHEMIA RINGS s.r.o., se sídlem č.p. 10, 565 43 Zámrsk, IČO 49685643, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 7861 (dále jen „BOHEMIA RINGS“), zpracovává osobní údaje o osobách, které se u ní ucházejí o zaměstnání (dále jen „Uchazeč“), a to za níže uvedených podmínek.

Osobní údaje, které BOHEMIA RINGS zpracovávají o Uchazeči

Účel zpracování osobních údajů o Uchazeči a právní základ tohoto zpracování

Účelem zpracování osobních údajů o Uchazeči ze strany BOHEMIA RINGS je vyhodnocení žádosti Uchazeče o zaměstnání ve společnosti BOHEMIA RINGS a případně její porovnání se žádostmi jiných uchazečů o zaměstnání v rámci výběrového řízení.

Právním základem je tedy ochrana oprávněných zájmů BOHEMIA RINGS podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Proč BOHEMIA RINGS nepotřebuje souhlas se zpracováním osobních údajů o Uchazeči

S ohledem na účel a důvod zpracování osobních údajů Uchazeče se nevyžaduje souhlas se zpracováním jeho osobních údajů – vyhodnocení žádosti Uchazeče o zaměstnání nemůže být podmíněno jeho souhlasem se zpracováním osobních údajů.

V případě, že bude mít Uchazeč zájem, aby ho BOHEMIA RINGS zařadil do své databáze uchazečů o zaměstnání, bude BOHEMIA RINGS potřebovat souhlas Uchazeče se zpracováním jeho osobních údajů – souhlas se zařazením Uchazeče do databáze uchazečů o zaměstnání.

Bude-li BOHEMIA RINGS provádět další zpracování, které bude – vzhledem k účelu zpracování – vyžadovat souhlas Uchazeče, bude Uchazeč požádán o jeho udělení.

Doba, po kterou BOHEMIA RINGS zpracovává osobní údaje o Uchazeči

BOHEMIA RINGS bude zpracovávat osobní údaje nejméně po dobu vyhodnocování žádosti Uchazeče o zaměstnání ve společnosti BOHEMIA RINGS a případně po dobu konání výběrového řízení. Dále bude zpracovávat osobní údaje Uchazeče po nezbytnou dobu navazující na vyhodnocení žádosti Uchazeče nebo s jeho souhlasem i po skončení výběrového řízení. Doba, po kterou společnost uchovává osobní údaje uchazeče je stanovena na 24 měsíců.

Komu může BOHEMIA RINGS poskytnout osobní údaje Uchazeče

BOHEMIA RINGS může poskytnout osobní údaje o Uchazeči jiné osobě, s níž bude BOHEMIA RINGS konzultovat záležitosti ohledně vyhodnocování žádosti Uchazeče o zaměstnání nebo výběrového řízení, nebo jíž svěří vedení výběrového řízení či jeho části.

Práva Uchazeče

Uchazeč svou žádost o uplatnění svého práva může zaslat na e-mailovou adresu gdpr@brueck.cz, poštou na adresu sídla BOHEMIA RINGS, nebo u pracovního pohovoru.

BOHEMIA RINGS posoudí každou žádost Uchazeče z hlediska jejího obsahu, rozsahu, jakož i z hlediska její důvodnosti, a následně rozhodne o odpovědi žádajícímu Uchazeči a případně o opatřeních, která budou přijata v souvislosti s touto žádostí.